Bespaar €5,00 (7,50€ bij een 12 maanden abonnement) per blikje bij een abonnement!

0
0,00

Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

 1. De volgende voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u via de website www.synergoshop.nl met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van uw eigen voorwaarden.
 2. Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

 1. Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.
 2. Met het plaatsen van het desbetreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online-winkelmandje onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.
 3. Het contract komt als volgt tot stand via de webshop:
  De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelmandje” geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het “winkelmandje” oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
  Na het oproepen van de “Afrekenen”-pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens tenslotte als besteloverzicht weergegeven.
  Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. Door de bestelling via de betreffende knop (“kopen” of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u zich rechtsgeldig akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt
 4. Uw verzoeken tot een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekst vorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).
 5. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Contractperiode/beëindiging abonnementscontracten

 1. De tussen u en ons gesloten abonnementsovereenkomst heeft een onbepaalde duur. Na het verstrijken van de minimale looptijd van 3 maanden kan het contract door elk der partijen worden opgezegd met ingang van het einde van de maand (tenzij anders bepaald in de respectievelijke offerte). De opzegging moet in tekstvorm (bijv. e-mail) worden gedaan.
 2. Het recht op beëindiging zonder opzegtermijn om gewichtige redenen blijft onaangetast.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

 1. U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.
 2. De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
 3. Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:
  a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.
  b) U mag de goederen in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over; wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.
  c) Bij combinatie en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.
  d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

§5 Garantie

 1. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
 2. Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.
 3. Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:
  a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
  b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt. In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen, als de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
  c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte termijn is niet van toepassing:
  – toerekenbare schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
  – voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen;
  – in het geval van zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming en het gebouw gebreken hebben veroorzaakt;
  – in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Nederlands recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Nederland heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Synergo

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften “Totstandkoming van het contract” in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contract tekst

3.1. Contracttaal is Nederlands
3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via de webshop wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.
3.3. Als u een offerte aanvraagt buiten de webshop om, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.


4. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.


5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
5.2. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.
5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.
5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.


6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.
6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een andere voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.


7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie” bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).


8. Contractduur/beëindiging

Informatie over de contractduur en de opzegvoorwaarden vindt u in de regeling “Contractduur / beëindiging van abonnementscontracten” in onze Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in het betreffende aanbod.

Wij zijn even op vakantie
Bestellingen worden vanaf 13 Mei weer verzonden!